Hana Usui

Opening of the exhibition by Federico Vecchi, 9 September 2014, Bildraum 07, Vienna 

FedericoVecchi_byEvaKelety-001.jpg
Photo by Eva Kelety, 2014
Gaida (8).JPG
Erwin Wurm, Federico Vecchi, Marcello Farabegoli and Günter Schönberger
Gaida (13).JPG
Federico Vecchi_Plastik_Ohne Titel 2014_Foto Matthias Aschauer 2014.jpg
Federico Vecchi, no title, 2014, photo by Matthias Aschauer
      Weiter